Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2014

ΓΙΑ ΤΙΣ ΩΡΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΌριο ωρών υπερωριακής εργασίας προσωπικού καθαριότητας OTA
Στην παρ.1 του άρθρου 20 του Ν.4024/11 οριζόταν ότι στην καθ’ υπέρβαση εργασία οι ώρες νυκτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών δεν μπορεί να υπερβούν τις δεκαέξι (16) ώρες κατά περίπτωση το μήνα.

Στην παρ.2 του άρθρου 31 του Ν.4258/14 [1] ορίζεται ότι το προσωπικό των ΟΤΑ α' βαθμού που ανήκει σε υπηρεσίες καθαριότητας, οι οποίες λειτουργούν, σύμφωνα με το νόμο, σε εικοσιτετράωρη βάση, δεν εμπίπτει στον περιορισμό των δεκαέξι (16) ωρών, κατά μήνα, που προβλέπεται από το άρθρο 20 παρ. 1 του ν. 4024/2011. Για το ανωτέρω προσωπικό των υπηρεσιών καθαριότητας το σχετικό όριο για υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, καθώς και κατά τις νυχτερινές ώρες δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ώρες κατά μήνα.
Στη συνέχεια η παρ.1 του άρθρου 20 του Ν.4024/11 αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 176 του ν.4261/2014 [2] και πλέον ορίζεται ότι στην καθ' υπέρβαση εργασία, οι ώρες νυκτερινής, Κυριακών και εξαιρεσίμων ημερών δεν μπορεί να υπερβούν τις ενενήντα έξι (96) ώρες κατά περίπτωση κατά το πρώτο εξάμηνο κάθε έτους και άλλες ενενήντα έξι (96) κατά το δεύτερο.
Με το υπ’ αριθ. 2/63334 /0022/19.09.2014 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους [3] προς την ΠΟΕ- ΟΤΑ επισημαίνεται ότι έπειτα και από την αντικατάσταση της παρ.1 του άρθρου 20 του Ν.4024/11 με την παρ.1 του άρθρου 176 του Ν.4261/14, οι διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 31 του ν.4258/2014 εξακολουθούν να ισχύουν, με μηνιαίο όριο τις τριάντα (30) ώρες για νυχτερινή εργασία και τις τριάντα (30) ώρες για υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.
Σχετικό επί του θέματος είναι και το υπ’ αριθ. οικ 2/41768/0022/20.05.2014 [4] έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του.
Άρθρο 31 [1]
1.Εγκρίσεις που έχουν δοθεί σε ΟΤΑ α' και β' βαθμού και σε Ν.Π.Ι.Δ. της αυτοδιοίκησης, κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει, ή κατά τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 14 του ν. 4071/2012 από 1.1.2013 έως 31.12.2013, μπορούν να υλοποιηθούν έως 31.12.2014. [1]
2.Το προσωπικό των ΟΤΑ α' βαθμού που ανήκει σε υπηρεσίες καθαριότητας, οι οποίες λειτουργούν, σύμφωνα με το νόμο, σε εικοσιτετράωρη βάση, δεν εμπίπτει στον περιορισμό των δεκαέξι (16) ωρών, κατά μήνα, που προβλέπεται από το άρθρο 20 παρ. 1 του ν. 4024/2011.
Για το ανωτέρω προσωπικό των υπηρεσιών καθαριότητας το σχετικό όριο για υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, καθώς και κατά τις νυχτερινές ώρες δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ώρες κατά μήνα. [2]
3. Τα μέσα ατομικής προστασίας και το γάλα παρελθόντων ετών που δεν έχουν χορηγηθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου αποτιμώνται σε χρήμα σύμφωνα με την τιμή του διαγωνισμού και αποδίδονται με τις εξής προϋποθέσεις:
α) Να έχουν πραγματοποιηθεί διαγωνισμοί και να έχουν κηρυχθεί άγονοι λόγω μη συμμετοχής προμηθευτών ή οι τελευταίοι να έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι με υπαιτιότητά τους.
β) Να αναγνωρίζεται η οφειλή προς τους εργαζόμενους από τον οικείο ΟΤΑ.
γ) Να υπάρχουν οι αντίστοιχοι κωδικοί και οι αντίστοιχες πιστώσεις στους προϋπολογισμούς των ΟΤΑ.
δ) Να δύναται η καταβολή τους έως δώδεκα μηνιαίες δόσεις. [1]
4. Αποσπάσεις υπαλλήλων σε φορείς οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης που έλαβαν χώρα μετά την ισχύ του ν. 3528/2007 και μέχρι την ισχύ του παρόντος, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 64 του ν. 1416/1984 (Α' 18), θεωρούνται ότι πραγματοποιήθηκαν, από την έκδοσή τους, επιτρεπτά, κατά τις διατάξεις αυτές και εφόσον η νομιμότητά τους δεν πάσχει από άλλη αιτία, επιπλέον δε δεν έχουν ανακληθεί ή ακυρωθεί δικαστικά, παράγουν όλες τις νόμιμες συνέπειες.
Άρθρο 176 Τροποποιήσεις του ν. 4024/2011 [2]
1. Η παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4024/2011 (Α' 226) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η καθιέρωση με αμοιβή εργασίας πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. επιτρέπεται μόνο για την αντιμετώπιση εποχικών, έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών. Η υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού εγκρίνεται με απόφαση του καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργού στην οποία αναφέρονται σαφή και συγκεκριμένα στοιχεία που δικαιολογούν την ανωτέρω εργασία πέρα από το κανονικό ωράριο. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται ο αριθμός των υπαλλήλων, το χρονικό διάστημα και οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης τους μέσα στα όρια των πιστώσεων του Προϋπολογισμού τους, μη επιτρεπομένης της επιβάρυνσης του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων. Οι κατά τα ως άνω ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις εκατόν είκοσι (120) ανά υπάλληλο κατά το πρώτο εξάμηνο κάθε έτους και άλλες εκατόν είκοσι (120) κατά το δεύτερο. Με πλήρως αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου για την έγκριση της υπερωριακής απασχόλησης οργάνου είναι δυνατή η αύξηση των κατά εξάμηνο ωρών υπερωριακής απογευματινής εργασίας μέχρι τις εκατόν πενήντα (150) ώρες κατ' άτομο με ισόποση μείωση των ορίου του άλλου εξαμήνου. Ειδικά για τα πληρώματα ασθενοφόρων του Ε.ΚΑ.Β. οι ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις τριάντα τρεις (33) ώρες ανά υπάλληλο μηνιαίως.
Με την ίδια διαδικασία και προϋποθέσεις επιτρέπεται η καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυχτερινές ώρες, προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας είτε καθν υπέρβαση αυτής, σε υπαλλήλους που ανήκουν σε υπηρεσίες που λειτουργούν, βάσει νόμου, όλες τις ημέρες του μήνα ή σε δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη βάση. Ειδικά, στην καθ' υπέρβαση εργασία, οι ώρες νυκτερινής, Κυριακών και εξαιρεσίμων ημερών δεν μπορεί να υπερβούν τις ενενήντα έξι (96) ώρες κατά περίπτωση κατά το πρώτο εξάμηνο κάθε έτους και άλλες ενενήντα έξι (96) κατά το δεύτερο. Με πλήρως αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου για την έγκριση της καθ' υπέρβαση εργασίας κατά τις νυκτερινές ώρες, Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες οργάνου, είναι δυνατή η αύξηση των κατά εξάμηνο ωρών υπερωριακής απογευματινής εργασίας μέχρι τις εκατόν είκοσι (120) ώρες κατ' άτομο με ισόποση μείωση των ορίου του άλλου εξαμήνου.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που εκδίδεται μετά από πλήρως αιτιολογημένη πρόταση του αρμόδιου για την έγκριση της απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης και της απασχόλησης κατά τις νυκτερινές ώρες, Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες οργάνου είναι δυνατή η μεταβολή των ανωτέρω εξαμηνιαίων ορίων χωρίς υπέρβαση του συνολικού ετήσιου ορίου υπερωριακής απασχόλησης για κάθε υπάλληλο. Δεν επιτρέπεται η καταβολή υπερωριακής αμοιβής στους προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης.
Για τους Ο.Τ.Α. α' βαθμού η απόφαση καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας εκδίδεται από το αρμόδιο για διορισμό όργανο σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 176 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α' 143), για τους Ο.Τ.Α. β' βαθμού η απόφαση εκδίδεται από τον Περιφερειάρχη. Αύξηση των συνολικών αρχικών πιστώσεων του προϋπολογισμού για Υπερωριακή εργασία και εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες είναι δυνατή μόνο με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από αιτιολογημένη πρόταση του διατάκτη, με εξαίρεση τους Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού.
Η απόφαση καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας για το προσωπικό των Ν.Π.Ι.Δ. και των ΔΕΚΟ του κεφαλαίου Α' του ν. 3429/2005 (Α' 314), που υπάγονται στις διατάξεις του Κεφαλαίου Δεύτερου του ν. 4024/2011, εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του κάθε φορέα και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»
2.Οι αποζημιώσεις των αποφοίτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) και των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που απασχολήθηκαν σε υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών για το έτος 2013 σύμφωνα με την αρ. Δ1Α 1049133 ΕΞ2013/20.3.2013 υπουργικής απόφασης θεωρούνται νόμιμες και μπορούν να πληρωθούν μέχρι το τέλος του 2014.
3.Οι δαπάνες για τις εκτός έδρας μετακινήσεις του πάσης φύσεως προσωπικού της Εθνικής Λυρικής Σκηνής που έγιναν μέχρι 31.12.2012, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 8 του άρθρου 45 του ν. 3943/2011 (Α' 66).
[3]
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:22η ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ :Β'


Ταχ. Διεύθυνση: Πανεπιστημίου 37
Τ.Κ. 101 65 - Αθήνα
Πληροφορίες: Κολοβελώνη Έλενα
Τηλ. :210 33 38 237
fax :210 33 38 208
e-Mail: d22@glk.gr 

ΠΡΟΣ:
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Εκτελεστική Επιτροπή
(Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α.)
Καρόλου 24
10437 Αθήνα

ΚΟΙΝ.: Υπ.Εσωτερικών
Γεν.Δ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ
Τμήμα Προσωπικού ΟΤΑ
Σταδίου 27
ΤΚ 10183 Αθήνα

Αθήνα, 19 / 9/2014
Αρ.Πρωτ. 2/63334 /0022

ΘΕΜΑ: «Παρέχονται πληροφορίες ».
ΣΧΕΤ: α)Υπ' αριθμ. 875/7-8-2014 έγγραφό σας .
β)Υπ' αριθμ. 45/21-7-2014 έγγραφο του Συλλόγου Εργαζομένων Δήμου Ρεθύμνης

Σε απάντηση των ανωτέρω σχετικών εγγράφων, από πλευράς δικής μας αρμοδιότητας, σας πληροφορούμε ότι οι διατάξεις του άρθρου 176 του ν.4261/2014 (ΦΕΚ 107/Α'/5-5-2014), αντικατέστησαν τις όμοιες της παρ.1 του άρθρου 20 του ν.4024/2011.
Συνεπώς, όπως άλλωστε η Υπηρεσία μας έχει ήδη απαντήσει εγγράφως σε σχετικά ερωτήματα Δήμων χωρίς ουδέποτε να δοθεί η ερμηνεία που αναφέρεται στα ανωτέρω σχετικά, οι διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 31 του ν.4258/2014 εξακολουθούν να ισχύουν, με μηνιαίο όριο τις τριάντα (30) ώρες για νυχτερινή εργασία και τις τριάντα (30) ώρες για υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.
Με εντολή Αν. Υπουργού
Η Πρ/νη της Διεύθυνσης α.α.
ΤΟΥΡΚΟΛΙΑ ΑΘΗΝΑΪΣ
[4]
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 22η Μισθολογίου


Ταχ.Δ/νση: Πανεπιστημίου 37 101 65-Αθήνα
Τηλέφωνα
Α ΤΜΗΜΑ 3338 403
Υπουργεία - 3338 404
3338 218
3338 422
Αποκεντρωμένες 3338 477
Διοικήσεις

Β ΤΜΗΜΑ 3338 392
3338 478
ΟΤΑ –ΝΠΔΔ 3338 237
Προσωπικό 3338 418
Ιδιωτικού Δικαίου 3338 419

Δ ΤΜΗΜΑ 3338 415
Ν.Π.Ι.Δ. 3338 350

Αθήνα, 20/05/2014
Αρ.Πρωτ. οικ 2/41768/0022

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση διατάξεων περί τροποποίησης της παρ.1 του άρθρου 20 ν.4024/2011 σχετικά με την υπερωριακή εργασία »
Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 176 του ν.4261/2014 (ΦΕΚ 107/Α') ,με τις οποίες τροποποιούνται οι όμοιες της παρ.1 του άρθρου 20 του ν.4024/2011, προκειμένου να ενημερωθείτε και να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους.
1. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις, οι ώρες απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων των φορέων που υπάγονται στις διατάξεις του Κεφαλαίου Δεύτερου του ν.4024/2011 (Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, συμπεριλαμβανομένων και των ΔΕΚΟ του κεφαλαίου Α' του ν.3429/2005 και των ΟΤΑ α'και β'βαθμού ), δεν μπορούν να υπερβαίνουν κατ' ανώτατο όριο τις εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά υπάλληλο για το πρώτο εξάμηνο κάθε έτους και εκατόν είκοσι (120) για το δεύτερο.
Το κατά εξάμηνο ανώτατο αυτό όριο των εκατόν είκοσι (120) ωρών δύναται να αυξηθεί περαιτέρω έως τις εκατόν πενήντα (150) ώρες κατ'άτομο μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με πλήρως αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου για την έκδοση της σχετικής απόφασης έγκρισης υπερωριακής απασχόλησης οργάνου και με ισόποση μείωση του αριθμού των ωρών του δευτέρου εξαμήνου.
Οι ίδιες διατάξεις προβλέπουν επίσης ότι, σε υπαλλήλους που ανήκουν σε υπηρεσίες που λειτουργούν βάσει νόμου όλες τις ημέρες του μήνα ή σε δωδεκάωρη ή σε εικοσιτετράωρη βάση, ο αριθμός των καθ' υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας ωρών νυκτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών δεν μπορεί να υπερβαίνει τις ενενήντα έξι (96) ώρες κατά το πρώτο και ενενήντα έξι (96) ώρες κατά το δεύτερο εξάμηνο, οι οποίες δύναται να αυξηθούν μέχρι τις εκατόν είκοσι (120) ώρες με ισόποση μείωση των ωρών του δευτέρου εξαμήνου, με πλήρως αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου για την έκδοση της σχετικής απόφασης έγκρισης υπερωριακής απασχόλησης οργάνου και με ισόποση μείωση των ωρών του δευτέρου εξαμήνου.
Επιπλέον, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών είναι δυνατή η μεταβολή των ανωτέρω εξαμηνιαίων ορίων χωρίς υπέρβαση σε κάθε περίπτωση του ετήσιου ορίου για κάθε υπάλληλο. Για την έκδοση της απόφασης αυτής απαιτείται η προηγούμενη πλήρως αιτιολογημένη πρόταση του αρμόδιου για την έγκριση της υπερωριακής απασχόλησης οργάνου. Εξυπακούεται ότι για τις αποφάσεις έγκρισης υπερωριακής απασχόλησης, που τυχόν εκδοθούν εντός του α εξαμήνου 2014 για το ανωτέρω όριο θα συνυπολογιστούν και οι ήδη εκδοθείσες για το διάστημα αυτό.
Για το προσωπικό των υπηρεσιών καθαριότητας των OTA α βαθμού που λειτουργούν βάσει νόμου σε εικοσιτετράωρη βάση ,εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις τις παρ.2 του άρθρου 31 του ν.4258/2014(ΦΕΚ 94/Α) που ορίζουν ανώτατο όριο υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες καθώς και κατά τις νυκτερινές ώρες, τις τριάντα (30) ώρες κατά μήνα, χωρίς δικαίωμα ανακατανομής εντός του έτους.
2.Επίσης, με τις ανωτέρω διατάξεις προβλέπεται ότι δεν επιτρέπεται η καταβολή υπερωριακής αμοιβής μόνο για τους προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης. Συνεπώς από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της εν λόγω διάταξης(5-5-2014) και εφεξής, είναι πλέον δυνατή η καταβολή αμοιβής υπερωριακής απασχόλησης και στους προϊσταμένους Διεύθυνσης.
Τέλος με τις ίδιες διατάξεις διευκρινίζεται ότι η απόφαση καθιέρωσης υπερωριακής απασχόλησης εκδίδεται:
α) για τους υπαλλήλους των OTA α βαθμού από το αρμόδιο για διορισμό όργανο, ενώ για τους υπαλλήλους των ΟΤΑ β' βαθμού από τον Περιφερειάρχη.
β) για τους υπαλλήλους ΝΠΙΔ και ΔΕΚΟ του κεφαλαίου Α' του ν.3429/2005 (Α'314) εκδίδεται από το Δ.Σ. του κάθε φορέα και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΡ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου