Τετάρτη 17 Ιουνίου 2015

Αλλαγές στο καθεστώς προσλήψεων και αποσπάσεων στους ΟΤΑ με ν/σ του ΥΠΕΣ

Αλλαγές στο καθεστώς προσλήψεων και αποσπάσεων υπαλλήλων στους ΟΤΑ επιφέρει νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών. Ειδικότερα, προβλέπεται η αναδρομική ισχύς συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), επιτρέπονται οι αποσπάσεις προσωπικού ΝΠΙΔ και ΑΕ σε ΟΤΑ, καταργείται η διαδικασία ΑΣΕΠ στην αυτεπιστασία, ενώ εξαιρούνται από την εξάμηνη προθεσμία οι προσλήψεις ανταποδοτικού χαρακτήρα στους ΟΤΑ.

 Ρυθμίζεται επίσης ο τρόπος πρόσληψης σχολικών καθαριστριών για τα δύο επόμενα σχολικά έτη.
Το νομοσχέδιο φέρει τον τίτλο «Αυτοτελής υπηρεσία ελέγχου νομιμότητας ΟΤΑ – Οικονομική βιωσιμότητα και αυτοτέλεια ΟΤΑ – Κανόνες Δημοσιονομικής Διαχείρισης και άλλες διατάξεις θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης» και τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση έως την Παρασκευή 19 του μηνός.
Για την αναδρομική ισχύ των συμβάσεων ΙΔΟΧ η αιτιολογική έκθεση αναφέρει ότι η ρύθμιση στοχεύει να αντιμετωπίσει προβλήματα που δημιουργήθηκαν λόγω των καθυστερήσεων που σημειώνονται τόσο κατά την έγκριση των ανανεώσεων των συμβάσεων στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006, όσο και των δημοσιεύσεων των πράξεων πρόσληψης και ανανέωσης αυτών από το Εθνικό Τυπογραφείο.
Εξ αιτίας αυτού παρουσιάζεται σημαντική απόκλιση μεταξύ της υπογραφής της πράξης πρόσληψης/ανανέωσης των συμβάσεων και της δημοσίευσης της πράξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με αποτέλεσμα οι Υπηρεσίες Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου να μη θεωρούν τα εντάλματα πληρωμής των συμβασιούχων για το διάστημα απασχόλησης προ της δημοσίευσης και να τίθεται σε κίνδυνο η συνέχιση των προγραμμάτων, καθώς αυτή προϋποθέτει τη συνεχή, χωρίς κενά, απασχόληση των εργαζομένων.
Με το άρθρο 23, επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων ΝΠΙΔ και ΑΕ, που ανήκουν στο δημόσιο τομέα, σε ΟΤΑ α΄ βαθμού και στα ΝΠΔΔ αυτών, για την αντιμετώπιση σοβαρών και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών.
Η απόσπαση γίνεται για δύο έτη και μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη, κατόπιν αίτησης του υπαλλήλου, ενώ η μισθοδοσία του κατά τη διάρκεια της απόσπασης θα βαρύνει το φορέα υποδοχής.
Σχετικά με την κατάργηση της διαδικασίας ΑΣΕΠ στην αυτεπιστασία, τονίζεται ότι με το ισχύον σύστημα η πρόσληψη του έκτακτου προσωπικού για τις ανάγκες εκτέλεσης έργων με αυτεπιστασία υπήχθη σε ένα πολύπλοκο σύστημα επιλογής και διάθεσης προσωπικού μέσα από ένα ετήσιο κυλιόμενο πίνακα ανέργων εγγεγραμμένων στα μητρώα του ΟΑΕΔ, με εμπλοκή στη διαδικασία τόσο του εν λόγω Οργανισμού όσο και του ΑΣΕΠ.
Ο σχεδιασμός και έλεγχος σε κεντρικό επίπεδο αλλά και οι αδυναμίες πρόβλεψης του συνόλου των αναγκών των ΟΤΑ σε σχέση με την εκτέλεση των έργων (π.χ. απαιτούμενες ειδικότητες) κατέστησαν την προβλεπόμενη διαδικασία αναποτελεσματική και ως εκ τούτου στην πράξη ανενεργή, με αποτέλεσμα οι ΟΤΑ να μην εξυπηρετούνται, αφού δεν υπάρχει εναλλακτικός τρόπος πρόσληψης του προσωπικού αυτού.
Με το άρθρο 29 εξαιρούνται από την εξάμηνη προθεσμία οι προσλήψεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, καθώς και για το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή για τους απασχολούμενους με σύμβαση μίσθωσης έργου στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και τα ΝΠΙΔ αμιγώς αμειβομένων από την καταβολή αντιτίμου.
Σε ό,τι αφορά στις σχολικές καθαρίστριες καθορίζεται ότι για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων κι’ εφόσον οι ανάγκες αυτές δεν καλύπτονται από το υπάρχον προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που απασχολείται στους δήμους, προβλέπεται μεταβατικά και για τα διδακτικά έτη 2015-2016 και 2016-2017, η κατάρτιση συμβάσεων μίσθωσης έργου θα πραγματοποιηθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
ΕΔΩ το ν/σ του ΥΠΕΣ από τη δημόσια διαβούλευση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου