Πέμπτη 6 Αυγούστου 2015

Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Ηρακλείου σχετικά με την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας Δήμου Χερσονήσου σε Ιδιώτη.
Τις τελευταίες ημέρες είναι επίκαιρη η οξεία διαμάχη που ξέσπασε στο Δήμο Χερσονήσου, με θέμα την αποκομιδή των απορριμμάτων, το δημόσιο συμφέρον και ποιος το υπηρετεί αποδοτικότερα. Αφορμή αποτελεί η ανάθεση των δημοτικών υπηρεσιών καθαριότητας  σε Ιδιώτη, για ακόμη 3 χρόνια, με δυνατότητα παράτασης για 1 χρόνο.
Ο Δήμος Χερσονήσου από το έτος 2005 και μέχρι σήμερα, αναθέτει τις υπηρεσίες καθαριότητας σε ιδιώτη με κύριο επιχείρημα τον τουριστικό χαρακτήρα της περιοχής, τη μεγάλη διακύμανση της έντασης εργασιών και την έλλειψη οργάνωσης κατάλληλης υπηρεσίας (εξοπλισμός και ανθρώπινο δυναμικό).
 «Είναι πολλά τα …χρόνια!!!» (2005-2019).
Ο Σύλλογος Εργαζομένων  ΟΤΑ Ν. Ηρακλείου, παρεμβαίνει ενημερώνοντας ότι:
1.         Τις υπηρεσίες καθαριότητας, ως ανταποδοτικές, τις πληρώνουν οι Δημότες και οι δραστηριοποιούμενες επιχειρήσεις της περιοχής, μέσω των Δημοτικών Τελών Καθαριότητας,  που ενσωματώνονται στους λογαριασμούς ΔΕΗ.
Το δίλημμα που τίθεται είναι πως, πότε και από ποιον εφαρμόζονται:
·            Αποδοτικές Υπηρεσίες
·            Ορθά Κοστολογημένες Υπηρεσίες
2.         Υπάρχουν τρία σημεία του νομοθετικού πλαισίου, κομβικά και καθοριστικά για το «νόμιμο», που δεν είναι «αποτελεσματικό προς το δημόσιο συμφέρον των δημοτών».
ΠΡΩΤΟ: Στην σχετική νομοθεσία σύναψης των δημοσίων συμβάσεων, προμήθειας υλικών, υπηρεσιών, έργων, απαιτείται η σύνταξη μελέτης/τεχνικής έκθεσης. Για τις υπηρεσίες αποκομιδής, υπάρχει ακόμη σε ισχύ, εξαίρεση από την υποχρέωση αυτή (Π.Δ.28/80   άρθρο 1 παρ. 6).  Κατά συνέπεια,  για την αγορά, παραδείγματος χάριν, γραφικής ύλης αξίας 500€, συντάσσεται τεχνική έκθεση, όπου αναφέρονται αγαθά και κόστη. Για υπηρεσίες αξίας 3.500.000 €/ετησίως (περίπτωση Δήμου Χερσονήσου), δεν απαιτείται η σύνταξη  συγκεκριμένων κοστολογημένων υπηρεσιών!!!             
ΔΕΥΤΕΡΟ: Ο ρόλος της Επιτροπής που ορίζεται βάσει του Π.Δ. 28/80 για την παραλαβή των εργασιών που εκτελούνται. Εδώ υπάρχουν πολλά ερωτήματα:
α) Εφόσον, δεν υπάρχει δημοσιευμένη μελέτη κοστολογημένων υπηρεσιών, τι παραλαμβάνει η Επιτροπή;
β) Ποιος ελέγχει αν τηρείται η εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία για τους εργαζόμενους; Είναι επαρκής η προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας του χ  εργοδότη ενώ η ασφάλιση γίνεται από τον ψ εργοδότη; 
γ) Ποιος ελέγχει αν γίνονται όλα τα δρομολόγια που περιλαμβάνει η σύμβαση;
·         Συλλογή ανακυκλώσιμων 7 ημέρες την εβδομάδα κατά τους 5 χειμερινούς μήνες!!!
·         Συλλογή ογκωδών αντικειμένων πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα, χειμώνα - καλοκαίρι.

δ) Επιπλέον στη σύμβαση αναφέρεται ότι «Σε περίπτωση πληµµελούς εκτέλεσης του συµβατικού αντικειµένου, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα της περικοπής του αναλογούντος τιµήµατος για τις σχετικές εργασίες και εφ’ όσον ο ανάδοχος δεν συµµορφωθεί µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας». Βάση ποιού κριτηρίου γίνεται η περικοπή εφόσον δεν υπάρχει κοστολόγηση;

ε)Τι είδους εκπαιδευμένο επιστημονικό προσωπικό διαθέτει τοπικά για την εκτέλεση της εργασίας ο Ιδιώτης,  που αναλαμβάνει την αποκομιδή, όταν στην Απόφαση 479/2011 του Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου αναφέρεται ότι «3. Η εποπτεία και ο συντονισμός μιας τόσο πολύπλοκης υπηρεσίας, χρειάζεται εξειδικευμένο μηχανισμό και σύστημα παρακολούθησης από ανάλογα εκπαιδευμένο προσωπικό (Περιβαλλοντολόγοι, Μηχανικοί Περιβάλλοντος κ.λ.π.), το οποίο δεν διαθέτει ο Δήμος»

στ) Στο Δήμο Χερσονήσου συγκροτείται …πρόσθετη (!) επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής  του συµβατικού αντικειμένου της «πολύπλοκης» υπηρεσίας καθαριότητας  (ΑΔΑ6ΝΔΨΩΗΜ-87Ν ή ΑΔΑΒΕΦΖΩΗΜ-ΘΝ1) από τους Αντιδημάρχους, το έγγραφο της οποίας προκαταλαμβάνει  εκείνο της επιτροπής του Π.Δ. 28/80.   

ΤΡΙΤΟ: Στο άρθρο 61 του Ν. 3979/2011 «Για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, ακολουθείται η διαδικασία για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών,…». Ο Δήμος Χερσονήσου παραχωρεί πλάγια Διοικητικές Υπηρεσίες σε Ιδιώτη (Απαίτηση για  6 Διοικητικούς στο προσωπικό του εργολάβου).
Ο Σύλλογος Εργαζομένων  ΟΤΑ Ν Ηρακλείου, δηλώνει:
 1. Η ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών καθαριότητας δεν συνδέεται με τη μείωση του κόστους.
Ø  Δεν επήλθε ανταγωνισμός (15 χρόνια, 5 συμβάσεις Δήμου Χερσονήσου με τον ίδιο Ιδιώτη, σε παραλλαγές).
Ø  Υπάρχει παγίωση  σχέσης Δήμου και Ιδιώτη.
Ø  Δεν επήλθε οικονομία κλίμακας. Το ανθρώπινο δυναμικό και τα απαιτούμενα μέσα μειώνονται στις συμβάσεις. Αντιθέτως η αξία της σύμβασης αυξάνεται, ενώ είναι ευρέως αποδεκτό ότι το μισθολογικό κόστος έχει καταβαραθρωθεί. Τα τελευταία χρόνια λόγω οικονομικής κρίσης, μείωσης κατανάλωσης, έχει μειωθεί το φορτίο παραγόμενων απορριμμάτων (μεικτών και ανακυκλώσιμων) το έτος, ενώ ο παράγοντας €/τόνο αυξάνεται.
Ø  Είναι ψευδές ότι, η ιδιωτικοποίηση, αποτελεί εργαλείο παροχής καλύτερων υπηρεσιών, έναντι ενός «διαλυμένου» δημοσίου τομέα. Είναι στρατηγικός σχεδιασμός η διάλυσή του.
2.       Ενώ ψηφίζεται το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, ενώ ορίζεται ότι οι Δήμοι συντάσσουν Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων μέχρι 15 Σεπτεμβρίου 2015, στηριζόμενοι στις αρχές πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, επεξεργασία και ταφή, ο Δήμος Χερσονήσου βιάζεται να αναθέσει για το μέγιστο χρονικό διάστημα (3 χρόνια +  1 χρόνος παράταση) και …μετά θα συντάξει το Σχέδιό του (!), αδιάφορος αν θα επέλθει μείωση των συλλεγόμενων ποσοτήτων ή αν το τίμημα επηρεαστεί από τη νέα λογική της διαλογής στην πηγή.
Ο Σύλλογος Εργαζομένων  ΟΤΑ Ν Ηρακλείου, ζητά:
1.       Να καταργηθεί το νομοθετικό πλαίσιο (Π.Δ.28/80   άρθρο 1 παρ. 6, άρθρο 61 Ν. 3979/2011).
2.       Να θεσμοθετηθεί αυστηρός έλεγχος παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών από Ιδιώτες.
3.       Να θεσμοθετηθεί αυστηρός έλεγχος τήρησης της βάναυσα  «κουτσουρεμένης» εργατικής νομοθεσίας και της ασφάλισης του προσωπικού.
4.       Ο Δήμος Χερσονήσου να προχωρήσει σε ανάθεση της Υπηρεσίας καθαριότητας σε Ιδιώτη για ένα (1) χρόνο, προκειμένου εν τω μεταξύ να καταγραφούν τα απαιτούμενα στοιχεία μελέτης και σύνταξης σεναρίων, από την αρμόδια δημοτική υπηρεσία.
5.       Να δημοσιοποιηθούν στοιχεία που αφορούν:
v  φορτία απορριμμάτων, που μεταφέρονται στον ΧΥΤΑ (μεικτών και ανακυκλώσιμων)
v  αριθμός κάδων, και χωροταξική τοποθέτηση κάδων.
v  εβδομαδιαίο πρόγραμμα δρομολογίων.
v  κοστολόγιο δρομολογίων, ανθρώπινου δυναμικού και εξοπλισμού.
v  τις αρμόδιες επιτροπές ελέγχου και τα πρακτικά τους
6.       Να αναβαθμιστεί ο ρόλος, της αρμόδιας Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Χερσονήσου που τώρα είναι στελεχωμένη με τις εξής ειδικότητες: 1 Πολιτικός Μηχανικός, 1 Χημικός,  3 Γεωπόνοι, 2 Τεχνολόγοι Γεωπονίας, 2 Επόπτες Καθαριότητας και της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών όπου υπηρετούν μεταξύ άλλων, 2 Επόπτες Δημόσιας Υγείας, τόσο στο σχεδιασμό όσο και στον έλεγχο των υπηρεσιών καθαριότητας.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΙΑΛΙΑΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΗΣ
ΤΖΕΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου