Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2014

Στον «αέρα» η ενδοδημοτική κινητικότητα, κόβει την υπερβάλλουσα διαφορά μισθού


  
Η ΑΣΚ-ΟΤΑ/ΜΕΤΑ από την αρχή της εφαρμογής του προγράμματος της ενδοδημοτικής κινητικότητας, είχε ταχθεί κάθετα αντίθετα προς αυτό, γιατί όπως πολλές φορές έχει επισημάνει, εξυπηρετεί μνημονιακές δεσμεύσεις της κυβέρνησης στην τρόικα για τις 2000 επιπλέον διαθεσιμότητας το 2014, ο εργαζόμενος τίθεται σε υποχρεωτική διαθεσιμότητα ενός μηνός, γίνεται χωρίς κανένα προγραμματισμό βάση των αναγκών των δήμων και εξαρτάται κυρίως στο αν ο εργαζόμενος είναι αρεστός ή όχι στους δημάρχους του φορέα προσέλευσης και υποδοχής.
Φαίνεται όμως ότι εκτός των παραπάνω, στον εργαζόμενο που μπαίνει στο πρόγραμμα ενδοδημοτικής κινητικότητας οι φορείς υποδοχής κόβουν την υπερβάλλουσα διαφορά του 25% μείωσης των μηνιαίων αποδοχών του που προέκυψε λόγω εφαρμογής του ενιαίου μισθολογίου. Παρά του ότι υπάρχει η πράξη 211/2013 Ελεγκτικού Συνεδρίου που επιτρέπει την διατήρηση της.
«Τέτοιες επιπλέον αποδοχές, τις οποίες δεν δικαιούνται να λαμβάνουν ως προσωπική διαφορά οι ανωτέρω υπάλληλοι, δεν αποτελεί η υπερβάλουσα του 25% μείωση των συνολικών μηνιαίων αποδοχών τους, μετά την ένταξή τους στους νέους βαθμούς και μισθολογικά κλιμάκια του ν.4024/2011 (βλ. άρθρο 28 αυτού), σε σχέση με τις μηνιαίες συνολικές αποδοχές που ελάμβαναν ένα μήνα πριν από την έναρξη ισχύος του ανωτέρω νόμου, βάσει του προϊσχύοντος μισθολογικού νόμου 3205/2003. Και τούτο διότι η εν λόγω διαφορά μείωσης -η οποία συγκαταλέγεται μεταξύ των παροχών που συνθέτουν την έννοια των μηνιαίων αποδοχών του ν.4024/2011 (βλ. Κλιμ. Ι Τμήμ. 37/2012)- δεν καταβάλλεται στους εν λόγω  υπαλλήλους ως διαφορά που προέκυψε από τις τυχόν επιπλέον αποδοχές που αυτοί ελάμβαναν λόγω της θέσης που κατείχαν στο φορέα από το οποίο μετατάσσονται σε σχέση με τις αποδοχές που δικαιούνται να λάβουν από τη θέση του φορέα στον οποίο μετετάγησαν, δεν συναρτώνται δηλαδή με την κατοχή της θέσης αυτής, αλλά καταβάλλεται εξαιτίας της μείωσης των αποδοχών που λάμβαναν με τον προηγούμενο μισθολογικό νόμο, ανεξαρτήτως του φορέα στον οποίο υπηρετούσαν, λόγω της ένταξής του στους βαθμούς και τα μισθολογικά κλιμάκια των βαθμών του νέου μισθολογικού νόμου. Επομένως, η προβλεπόμενη στην παρ.2 του άρθρου 29 του ν.4024/2012 υπερβάλλουσα μείωση εξακολουθεί να καταβάλλεται στους δικαιούμενους αυτήν υπαλλήλους που μετατάσσονται και στη νέα τους θέση και μάλιστα στο ύψος που αυτή είχε διαμορφωθεί κατά την 31.10.2012, οπότε και ανεστάλη η εφαρμογή της  περίπτωσης β΄ του τελευταίου εδαφίου της παρ.2 του ως άνω άρθρου 29.»
Η περικοπή γίνεται βάση απάντησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σε σχετικό ερώτημα.
Παρά της μέχρι τώρα παρεμβάσεις της ΠΟΕ-ΟΤΑ στα υπουργεία Οικονομικών ( Γενικό Λογιστήριο τους Κράτους) και Εσωτερικών, λύση δεν έχει βρεθεί.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου