Τετάρτη 20 Αυγούστου 2014

Ρυθμίσεις - λύσεις σε εργασιακά θέματα Ο.Τ.Α. α' & β' Βαθμού

Εγκύκλιο απέστειλε το Υπουργείο Εσωτερικών προς τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας, σύμφωνα με την οποία, ορίζονται θέματα προσωπικού των Ο.Τ.Α. και των Ν.Π.Ι.Δ. αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 4257/2014 και 4258/2014, δίνοντας, κυριότερα, λύση στο θέμα των συμβασιούχων των Ο.Τ.Α., που κάθε χρόνο, η μη ανανέωση ή η καθυστερημένη ανανέωση των συμβάσεων τους, δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στις παρεχόμενες από τους Ο.Τ.Α. υπηρεσίες.

Συγκεκριμένα, με τις διατάξεις των ανωτέρω Νόμων, επιλύονται θέματα σχετικά με:

- Διορισμούς / προσλήψεις

- Κινητικότητα (αποσπάσεις, μετακινήσεις κ.λπ.)

- Άδειες

- Θέματα Υπηρεσιακών Συμβουλίων

- Κατάρτιση και έγκριση Οργανισμών Εσωτερικής Λειτουργίας Ο.Τ.Α. και Κανονισμών Προσωπικού Ν.Π.Ι.Δ.

- Μέσα ατομικής προστασίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με διατάξεις, σε θέματα διορισμών / προσλήψεων,

- δεν εμπίπτουν στον περιορισμό «1/5» (μία πρόσληψη για κάθε πέντε αποχωρήσεις) όσοι υπηρετούντες δημόσιοι υπάλληλοι μετακινηθούν σε άλλες θέσεις του Δημοσίου, ενισχύοντας κατά αυτόν τον τρόπο το μέτρο της «κινητικότητας»,

- η μείωση κατά 20% - σε σχέση με το 2013 - το 2014, των προσλήψεων προσωπικού ορισμένου χρόνου και η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου δεν ισχύει για την Τ.Α. και μάλιστα, οι προσλήψεις αυτές δύνανται να πραγματοποιηθούν εκτός από τους α' βάθμιους Ο.Τ.Α. και από Ν.Π.Ι.Δ. της Αυτοδιοίκησης και

- οι Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού αλλά και τα Ν.Π.Ι.Δ. αυτών, δύνανται να υλοποιήσουν εγκρίσεις, που τους χορηγήθηκαν από την Επιτροπή της ΠΥΣ, από 1-1-2013 έως 31-12-2013, εντός του 2014 και ειδικότερα έως 31-12-2014.

Ακολουθεί συνημμένα ολόκληρη η εγκύκλιος

file:///C:/Users/askota/Desktop/Egkyklios_4257-2014_4258-2014.pdf

πηγη epolis.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου