Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Προτάσεις για το νέο περιφερειακό σχεδιασμό διαχείρισης αποβλήτων της Αττικής, υπέβαλε ο Δήμος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος
Αναλυτικές προτάσεις που πρέπει να περιληφθούν ώστε να αποκτήσει ουσιαστικό περιεχόμενο ο νέος Περιφερειακός Σχεδιασμός (ΠΕΣΔΑ) για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων της Αττικής, υπέβαλλε ο Δήμος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος στην περιφερειακή επιτροπή διαβούλευσης που συνεδρίασε την Τετάρτη 16 /9/2015. Επίσης τις προτάσεις υπέβαλε και στην περιφέρεια Αττικής.

Συγκεκριμένα ο Δήμος κατέθεσε υπόμνημα με τίτλο: Συμβολή στη διαβούλευση για την 2η Αναθεώρηση του  ΠΕΣΔΑ Αττικής με τις παρακάτω προτάσεις:
1.   Να γίνει σαφής η αναφορά στην ενίσχυση του ρόλου των Δήμων στη διαχείριση των απορριμμάτων, που αποτέλεσε βασική εξαγγελία τόσο του νέου Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΕΣΔΑ), όσο και της παρούσας Περιφερειακής Αρχής. Συγκεκριμένα θεωρούμε ότι πρέπει να αναφέρεται ως υποχρέωση και όχι ως δυνατότητα  η εκπόνηση και υλοποίηση τοπικών σχεδίων διαχείρισης των Δήμων, που :
·         υπάρχει ως βασική κατεύθυνση στον ΕΣΔΑ,
·         δόθηκε ως βασική κατεύθυνση από την ίδια την Περιφερειάρχη Αττικής στους Δήμους με επιστολές της και υποστηρίχθηκε με επιστολές, ερωτηματολόγια και τεχνική στήριξη από τον ΕΔΣΝΑ (Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Ν. Αττικής)
·         υιοθετήθηκε από τους περισσότερους Δήμους που ανέλαβαν μια σειρά ενεργειών για την εκπόνηση, τη διαβούλευση και την έγκριση των τοπικών σχεδίων
·         αφορά μια υποχρέωση που πρέπει κατοχυρωθεί α. για να  χρηματοδοτηθεί κυρίως μέσω των πόρων του ΠΕΠ, του ΥΜΕΠΕΡΡΑΑ και των άλλων διατομεακών β. για να αναληφθούν εκείνες οι πρωτοβουλίες που θα επιλύσουν θεσμικά και άλλα θέματα που απαιτούνται για την υλοποίηση των σχεδίων. Όπως έχουμε τονίσει σε κοινό υπόμνημα που υποβάλλαμε οι Δήμαρχοι Ηρακλείου, Μεταμόρφωσης, Ν. Ιωνίας και Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, η ύπαρξη εγκεκριμένου τοπικού σχεδίου πρέπει να περιλαμβάνεται σε όλες τις προσκλήσεις ως προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση οποιουδήποτε έργου ή ενέργειας διαχείρισης απορριμμάτων.

2.   Να υπάρξει συγκεκριμένη αναφορά και κατεύθυνση για την αναθεώρηση των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) για τις συσκευασίες, τον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, τα απόβλητα εκσκαφών κλπ που με την σημερινή τους μορφή εμφανίζουν σαφές πρόβλημα αδιαφάνειας και αναποτελεσματικότητας.

3.   Ειδικότερα σε σχέση με τις συσκευασίες να διατυπωθεί η καθιέρωση των  χωριστών ρευμάτων για γυαλί, χαρτί, μέταλλα, πλαστικά όπως προβλέπεται στον ΕΣΔΑ.

4.   Να γίνει συγκεκριμένη και αναλυτική αναφορά σε δημοτικές υποδομές εκτός από τα πράσινα σημεία και συγκεκριμένα σε Κέντρα διαλογής των ανακυκλώσιμων υλικών και  σε μονάδες κομποστοποίησης που απουσιάζουν από την απόφαση για τον ΠΕΣΔΑ και συνδέονται με τη δυνατότητα χρηματοδότησής τους από το επόμενο ΕΣΠΑ.

5.   Να υπάρξει πρόταση για τις αναγκαίες θεσμικές ρυθμίσεις και την αναθεώρηση του υφιστάμενου πολεοδομικού σχεδιασμού ώστε να χωροθετούνται και να αδειοδοτούνται τα αμαξοστάσια, οι ΣΜΑ, τα πράσινα σημεία, τα ΚΔΑΥ, οι μονάδες κομποστοποίησης προδιαλεγμένων υλικών εντός του πολεοδομικού ιστού.

6.   Να περιληφθεί ο χωρισμός σε διαχειριστικές ενότητες της Αττικής εντός των οποίων θα αναπτύσσονται οι Μονάδες Επεξεργασίας των υπολειμματικών σύμμεικτων κατά το δυνατόν αποκεντρωμένα και ισόρροπα, με την εμπλοκή και των Δήμων. Να δοθεί συγκεκριμένη μεθοδολογία ως προς τα κριτήρια επιλογής και τη διαδικασία διαβούλευσης καθώς και χρονοδιάγραμμα για την συγκεκριμένη χωροθέτηση των μονάδων.

7.   Τέλος αναγκαίο για τον υπό έγκριση ΠΕΣΔΑ είναι να περιληφθεί συγκεκριμένη πρόταση προς διαβούλευση για τους αναγκαίους ΧΥΤΥ με διερεύνηση εναλλακτικών σεναρίων.»

Για όσους πολίτες και φορείς ενδιαφέρονται η πρόταση για τον νέο ΠΕΣΔΑ και η ηλεκτρονική διαβούλευση είναι αναρτημένα στον δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Αττικής.

Από το Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου